Svoz nebezpečného odpadu

Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů – Jaro 2016

Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.

Seznam druhů odebíraných odpadů : Televizory ,chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače.

Budeme brát i železný šrot.

Sobota 23.4.2016 v 9:30 – 9:50 u autobusové zastávky.

Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 27.1.2016

Dne 27.1.2016 se uskutečnila schůze osadních výborů.

Za Valdov byly řešeny následující body:

 1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla uznána jako majetek Nové Paky – bude zlegalizována. Během několika dní bude proveden odbornou firmou průzkum ke zjištění typu a příčin znečištění, ze kterého vzejde návrh řešení.
 2. Žlábek u transformátoru – Proběhlo upřesnění způsobu revitalizace (kamenná zídka, nerezová trubka, údržba zeleně, …).
 3. Veřejné osvětlení – Přednesení návrhu na instalaci veřejného osvětlení (červené body je stávající veřejné osvětlení, oblast označená žlutě je požadovaná pro osvětlení). Město musí probrat s firmou Elektros, která je odpovědná za projekty a provedení veřejného osvětlení.lampy
 4. Lavička a stůl u sochy sv. Václava – Budou vybrány osadním výborem. Nutno ještě zajistit písemný souhlas majitelů pozemku s umístěním.
 5. Autobusová zastávka Valdov jih – Přesunutí zastávky z cesty na Lány blíže k Valdovu (autobus tudy již několik let nejezdí), příp. za odbočku směrem na Hřídelec (za Svobodovi). Město musí oslovit příslušného dopravce v jehož kompetenci je řešení.
 6. Posunutí značek začátku a konce Valdova – Na písemnou žádost (ke stažení), podávanou 29.9.2015, bylo předloženo nesouhlasné stanovisko policie ČR (ke stažení), které bude pro rozhodujícího úředníka podkladem pro zamítnutí žádosti (byť zákon umožňuje vydat souhlas s umístěním i s nesouhlasným stanoviskem PČR). V nejbližších dnech bude podána žádost o vydání rozhodnutí o přemístění značek v rozšířené podobě (ke stažení). Zároveň bude podána žádost (z důvodu malé pravděpodobnosti úspěchu předešlé žádosti) o umístění dopravního značení omezující rychlost na 50 km/h (ke stažení).
 7. Opěrná zídka potoka u hasičské zbrojnice – Proběhlo vysvětlení stavu a důvodu opravy ze strany osadního výboru.
 8. Cesta nad hřbitovem – Bude dosypána kamennou drtí.
 9. Cesta ke hřbitovu – V tuto chvíli investice mimo finanční možnosti města.
 10. Cesta na hrázi spodního rybníka – Mohla by být vyspravena buď štěrkopískovou drtí nebo asfaltovým recyklátem, získaným z opravy silnice I/16 v Nové Pace.
 11. Ochranná síť na hřiště – Vznesen požadavek. Proběhne vytipování vhodné velikosti a typu.

Aktuálně body, které řeší OV s městem Nová Paka

 1. Řešení dopravně bezpečnostní situace v lokalitě Valdov Jih (Svobodovi) – Posunutí značek začátku a konce obce
 2. Lavička se stolečkem k soše Václava
 3. Zdroj pitné vody u hasičské zbrojnice
 4. Údržba zeleně v obci i mimo ní
 5. Revitalizace žlábku u transformátoru (výměna trubky za nerezovou, kamenná opěrná zídka + chodníček)
 6. Svoz odpadů

Změna členství v osadním výboru

Z důvodu odstěhování dosavadního předsedy Zdeňka Fejfara z Valdova a následné změně trvalého pobytu pozbylo jeho členství platnosti. Dle vyhlášky o osadních výborech, kdy není k dispozici žádná další osoba, která skončila ve volbách na 4. místě, byla využita možnost navrhnout osobu. Dosavadním předsedou navržena jako kandidátka Veronika Čermáková. Na schůzi zastupitelstva, konané 12.10.2015, byla řádně zvolena. Po dohodě členů nově složeného osadního výboru byl jako předseda navržen a následně i zvolen Petr Čermák.

Ustavující schůze zastupitelstva + porada osadních výborů

3. listopadu 2014 se konala ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Jedním z bodů jednání byla volba předsedů a členů osadních výborů. Zvolení za osadu Valdov se dohodli, že předsedou osadního výboru bude stávájící předseda Zdeněk Fejfar.

Každý z předsedů dostal prostor k tomu, aby se vyjádřil k činnostem, které by osadní výbor chtěl v tomto období realizovat.

Za Valdov byly zmíněny následující body:

 • řešení dopravně bezpečnostní situace v obci (instalace prvků pro zpomalení dopravy)
 • rekonstrukce komunikace ke hřbitovu
 • příprava studie/projektu kanalizace příp. dalších inženýrských sítí

Na poradě osadních výborů, která se konala 17.12.2014 byly výše zmíněné body doplněny ještě o následující:

 • oprava kanalizace na návsi
 • oprava komunikace nad hřbitovem (poničené těžbou dřeva v městském lese v roce 2013/2014)
 • možnost posunutí značky začátku a konce obce směrem za odbočky na Lány a Hřídelec

Další ze zmíněných témat byla možnost použitelného využití novopackého internetu v prostorech hasičské zbrojnice a s tím související instalace 3G zóny v těchto prostorech.

Volby do osadních výborů

10. a 11. října roku 2014 proběhly nové volby do osadních výborů ve všech osadách na novopacku.

Podobně jako v některých jiných osadách o kandidaturu na člena výboru byl nevalný zájem a proto se na volební listině objevili pouze 3 osoby. Počet volených členů výboru je 3 a podmínkou zvolení je získání alespoň 1 hlasu, který všichni kandidáti získali, jak ukazuje následující tabulka s výsledky hlasování.

 

Počet odevzdaných lístků:  50

–          z toho neplatných:         0

poř. Jméno a příjmení Počet hlasů
1. Zdeněk Fejfar 38
2. Miloslav Zlatník 33
3. Petr Čermák 30

 

10.10.2011 Upozornění na nesrovnalosti

Osadní výbor vyjádřil nesouhlas s prováděním akce „cesta k bytovce“, která byla odsohlasena ve výši 200 tis Kč. viz zápis z porady Osadních výborů a Starosty 9.5.2011.

Dle původního zadání mělo být provedeno:

– směs kameniva0/63 ŠDa                   310mm

-asfaltový recyklát R-mat                     70mm

-dvojitý asf.nátěr s podrcením DV    20mm