Jarní svoz biologicky rozložitelného odpadu

Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 27.4.2018 po 12 hod., odvezen ve středu 2.5.2018 po 8 hod.

Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd.  Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.

Návrh doplnění veřejného osvětlení

Osadnímu výboru byl předložen k vyjádření situační výkres plánu rozšíření veřejného osvětlení v zatáčce „u Vanderků“.

Osadní výbor s návrhem souhlasí, pouze apeloval na to, aby umístění nových sloupů veřejného osvětlení bylo umístěno v co největší vzdálenosti od okraje vozovky (z tohoto situačního výkresu přesné umístění není známo) tak, aby nedošlo ke zbytečnému zúžení průjezdného a vyhýbacího místa pro projíždějící vozidla.

Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů

Kontejner bude přistaven v sobotu 19.11.2016 v čase mezi 9:30 až 9:50 u hasičské zbrojnice.

Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.

Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory ,chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače. Odebírá se i železný šrot.

Podzimní svoz biologicky rozložitelného odpadu

Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 27.10.2016 po 12 hod., odvezen v pondělí 31.10.2016 po 8 hod.

Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd.  Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.

Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 7.9.2016

Dne 7.9.2016 proběhla schůzka osadních výborů, tentokrát v osadě Kumburský Újezd.

Body které byly řešeny za Valdov:

 1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla opětovně vyčištěna, následné rozbory budou provedeny v průběhu září. Osadní výbor opět apeloval na řešení s dlouhodobou účinností (nikoliv i zmiňované možnosti, od zástupce MěÚ Nová Paka, trvalého zásobení hasičské zbrojnice balenou pitnou vodou).
 2. Lavička u sochy Václava – již se nachází na svém místě. Při umisťování laviček v průběhu léta došlo k mylnému umístění lavičky do osady Podlevín. Proto zde byla umístěna až takto pozdě. Bod vyřešen. (Osadní výbor dále uvažuje o umístění stolečku k této lavičce).
 3. Lampa v zatáčce u Vanderků – Projekt by měl být zpracován. Nyní probíhá dohadování mezi ČEZem a firmou Elektros o dalších podmínkách.
 4. Cesta na hrázi spodního rybníka – Od asfaltového recyklátu bylo ze strany NP prozatím upuštěno. OV opět vznesl požadavek, který bude dále projednán.
 5. Žlábek u transformátoru – Jelikož je v přípravě projekt opravy silnice Nová Paka – Lány – Lázně Bělohrad, která měla měnit způsob odvodnění lokality v místě žlábku, tak se vyčká na jeho podobu, aby příp. úprava dané lokality respektovala navrhované úpravy. Projektová dokumentace rekonstrukce silnice by měla být hotova v horizontu cca 2-3 měsíců.
 6. Přesunutí autobusové zastávky Valdov Jih / Změna umístění značek začátku a konce obce –  Dosavadní žádosti byly doposud zamítnuty. Jelikož se změnilo obsazení na dopravním inspektorátu Jičín, vyvolala Nová Paka jednání (cca příští týden), ve kterém se bude i mimo jiné řešit tento bod.

Po skončení zasedání byla diskutována údržba zatáčky v Heřmanicích u „Krska“. Po zjištění, že uschlé keře, které způsobují, že daná zatáčka se stává svou nepřehledností velmi nebezpečnou, že se nachází na pozemku Královehradeckého kraje, byl navštíven pan Svoboda, který působí jako dispečer na SUS. Byl neformálně vyzván k provedení údržby (mulčovačem) v dané lokalitě. Po nedlouhé diskuzi byla přislíbena údržba při další plánované údržbě komunikací.

Výměna vrchního elektrického vedení

Osadní výbor byl seznámen s připravovaným projektem společnosti ČEZ na výměnu vrchního elektrického vedení 0,4 kV.  Dle předloženého výkresu zůstanou trasy vedení nezměněny.  Součástí rekonstrukce bude i výměna starých a poškozených sloupů el. vedení.

Termín realizace zatím není známý. Dle informací od zástupce města, že „ČEZ nepřipravuje projekty do šuplíku“, by očekával realizaci v horizontu 1-2 let.

Schůzka OV se zástupci města

Osadní výbor se sešel dne 9.5.2016 se zástupci města (místostarosta p. Bouchner, vedoucí investičního oddělení p. Stuchlík, dopravně bezpečností referent p. Jerie a ředitel technických služeb p. Bičiště) pro řešení bodů 5. a 6. ze schůze osadních výborů.

Žlábek u transformátoru – Vyjasněna představa o opěrné zídce, rozšíření plochy vedle výtoku pro možnost odstavné plochy, umístění retenční skruže, zpevnění okolních ploch. Vyvstala obava při výkopových pracích se vzrostlou lípou. Zde bylo diskutováno posunutí výtoku dále od stromu a výkop nikoliv rovnoběžně se stromem, ale kolmo k němu (směrem k pramenu). Na místo bude ještě přizván vedoucí životního oboru p. Pyciak.

Posunutí autobusové zastávky / snížení rychlosti  – Obhlídka konkrétního místa umístění. Na místo bude přizván dopravení referent PČR, který by měl zhodnotit situaci na místě.

Zápis ze schůze osadních výborů ze dne 4.5.2016

Dne 4.5.2016 se uskutečnila pravidelná schůze osadních výboru na MěÚ Nová Paka.

Body, které se řešily za Valdov:

 1. Studna u hasičské zbrojnice – Studna byla cca před 2 měsíci vyčištěna, následně po 1 měsíci byly provedeny rozbory vody, které ukázaly přetrvávající znečištění. V další etapě dojde ještě 1x k opětovnému vyčištění a odebrání vzorků, na základě nichž se bude řešit další postup. Zástupci MěÚ Nová Paka navrhli možnost pořízení čistícího zařízení, které by vodu dočišťovalo. Osadní výbor tento způsob řešení čištění vody nepodpořil z důvodu dlouhodobého provozu, nutnosti intenzivního starání se o zařízení a investičních nákladů, které dle osadního výboru odpovídají ceně na pořízení hlubinného vrtu, který by zajistil odběr nekontaminované podzemní vody.
 2. Lavička u sochy Václava – Byl předán písemný souhlas majitele pozemku s umístěním lavičky. Lavička bude objednána MěÚ Nová Paka.
 3. Lampa v zatáčce „u Vanderků“ – Na minulé schůzi předložen požadavek, na základě něhož se nyní zpracovává projekt. Ten by měl být do 2 týdnů hotov. Na základě tohoto projektu bude jednáno s majiteli okolních pozemků o možnosti umístění sloupu, možnosti vedení přípojného kabelu apod.
 4. Cesta na hrázi spodního rybníka – Cesta bude do 2 týdnů provizorně vyspravena kamennou drtí od největších výmolů. V průběhu léta bude na cestu navezen asfaltový recyklát.
 5. Žlábek u transformátoru – V následující týdnu proběhne setkání osadního výboru se zástupci MěÚ Nová Paka na místě, kde se bude dohadovat technické a architektonické řešení .
 6. Přesunutí autobusové zastávky Valdov Jih – Bude řešeno při bodu 5.
 7. Lampa v místě Valdov Jih – Zprostředkovat kontakt na p. Ninu Svobodovou ohledně el. přípojky.
 8. Cesta nad hřbitovem – Bude dosypána tak, aby tam nebyly vyjeté koleje.