9.5.2011 Porada Osadních Výborů a Starosty

Zápis z porady:

Přítomni:

Zástupci všech osadních výborů, starosta, místostarosta Albrecht

vedoucí odboru majetkového, ředitel technických služeb, dopravně-bezpečnostní referent

Projednáno:

1. Rozdělení částky 400.000 Kč na investice do komunikací a 300.000 Kč na investice

2. Aktuální problémy v osadách

3. Plán dalších porad – konec října 2011 Podlevín, jaro 2012 Heřmanice, podzim 2012 Vrchovina

Usnesení ad 1.:

Štikov – 120 zábradlí u nádrže

Studénka – opravit silnici

Přibyslav – 62 na hřiště (velká spoluúčast –  práce sami)

Pustá Proseč – náves a cesta, cena nevíme

Vrchovina – mostek 100 (akce celkem 228), vozovka 50 (celkem 114)

Radkyně – reservoár projekt 50 (hradí rozpočet města), silnice po obci 20, veř. osvětlení 70 

Kum. Újezd – zastávka bus 30, opravy silnice, cesta na Větrák

Valdov – oprava cesty k bytovce 200

Heřmanice – veřejné osvětlení 20, zastávka bus 30

Podlevín – střecha hasičárny 150 (práce sami)

Vlkov – nic (pravděpodobně ale bude nutné nové veřejné osvětlení)

Jeden radar na Kumburský Újezd (pokud se osvědčí, tak budou další)

Desatero – je třeba dát zrcadlo – požadavek na investora

Podněty na získání dotací:

–           oprava osadního (obecního) domu – Podlevín

–           výstavba klubovny – Heřmanice

–           oprava vodojemu Radkyně

–           výstavba osvětlení v osadách

–           autobusové zastávky

–           výstavba multifunkčního sportovního nebo dětského hřiště.

29.4.2011 Schůze osadního výboru

Věc: Návrhy na Schůzku Osadních výborů dne 9.5.2011.

Osadní výbor ve složení : Fejfar Zdeněk, Roubal Miroslav, Zlatník Miloslav:

Dává tímto následující návrhy za Osadu Valdov, Městu Nová Paka

1. Doplnění přístřešku na popelnice o nádoby na komunální a nebezpečný odpad.
2. Oprava veřejné cesty k bytovce – havarijní stav
3. Oprava mostku na návsi spolu s opravou povrchu vozovky – havarijní stav
4. Zakoupení informačního radaru – doporučujeme uhradit z ušetřených 3 mil Kč za zrušení Městské Policie (Když byla MP rušena, bylo uvedeno, že to není kvůli penězům, předpokládáme, že tyto peníze jsou teď v rozpočtu navíc)
5. Oprava střechy hasičské zbrojnice – havarijní stav.
6. Oprava veřejné cesty k č.p 50 u rybníka (Svobodová)
Tato cesta také využívá v době hasičských závodů.
7. Oprava veřejné cesty k č.p. 24 (Šír, Vik)
8. Oprava veřejné cesty k č.p.43 (Kubánek)
9. Vybudování kanalizace – V obci dnes neexistuje kanalizace a odpadní vody jsou vypouštěny do potoka.
Kdy bude vybudována kanalizace, a do kdy toto musí být ze zákona o odpadních vodách?
Předpokládáme, že takovéto akce jsou v rámci určitých dotačních titulů, takže nepředpokládáme, že to rozpočet města Nové Paky výrazně zatíží.

Vzhledem k finanční náročnosti Vás tímto žádáme o navýšení částky určené pro osadní výbory o 2mil Kč, kterými plánuje Nová Paka přispět na rozšíření sjezdovky v Nové Pace.
Předpokládáme, že investice do osad, bude prospěšná více občanům Nové Paky, než investice do společnosti, která provozuje sjezdovku v Nové Pace, nebo stavbu bazénu.

Pokud i přesto nebude částka pro nutné opravy svěřeného majetku dostatečná, žádáme Vás o vysvětlení jak je možné, že Město Nová Paka rozdává občanům Nové Paky „finanční dary“ v podobě neplacení popelnic a poplatků za psy a na investice do svěřeného majetku se peněz nedostává.

Upozorňujeme tímto, že přístupové cesty k uvedeným domům, které jsou ve stavu, kdy po nich není možný průjezd zdravotní, hasičské, popřípadě jiné techniky, jsou ohrožením pro zdraví, popřípadě majetek občanů Nové Paky.

Přítomni: Fejfar, Zlatník, Roubal

21.3.2011 Schůze osadního výboru

Na dnešní schůzy Osadního Výboru bylo z důvodu doplnění informací o pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.Valdov:

dohodnuta změna stanoviska osadního výboru k prodeji event. pronájmu pozemku PK parc.č.85/1 k.u. Valdov o výměře 352 m2 .
Osadní výbor ve složení : Fejfar Zdeněk, Roubal Miroslav, Zlatník Miloslav:
a) souhlasí s prodejem pozemku PK parc.č.85/1 k.ú. Valdov o výměře 352m2
b) souhlasí s pokračováním pronájmu pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.Valdov o výměře 352 m2.

Přítomni: Fejfar, Zlatník, Roubal

13.2.2011 Schůze osadního výboru

Na dnešní schůzy Osadního Výboru bylo odsouhlaseno:
1. a) Vydání nesouhlasného stanoviska s prodejem části pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.valdov o výměře 352(z důvodu možnosti použití pozemku pro eventuální stavbu hřiště)
 b) vydání souhlasného stanoviska s pokračováním pronájmu části pozemku PK parc.č.85/1 k.ú.valdov o výměře 352 m2.

2. časopis Achát, který je doručován na adresu p. Fejfara bude předáván p. Roubalovi a ten jej předá p.Zlatníkovi k archivci.

3. P. Fejfar sepíše dopis p. Vikovi a p. Šírovi, kde Osadní výbor vyzve k úklidu veřejného pozeku před nemovitostmi p.Vika a p. Šíra.

4. P. Fejfar sepíše dopis na NP ohledně

a) financování osadního výboru Valdov
b) Zjištění stavu mostku „Na návsi“
c) žádost o ůdržbu Lip na hřbitově
d) žádost o ůpravu odvodnění příkopu na začátku obce směrem od Nové Paky.(V zimních měsících dochází k namrzání přeteklé vody na vozovce – hrozí škody na majetku a na zdraví)  
e) žádost o zajištění dodržování rychlost v obci Nová Paka – Valdov – hrozí škody na majetku a na zdraví
f) vyjádření o termínu realizace kanalizace v obci

 Vypracoval:   Zdeněk Fejfar

Přítomni:Zdeněk Fejfar
    Miloslav Zlatník
    Miroslov Roubal

dopis_1
dopis_2

24.11.2010 Shůze hasičského výboru

Předseda osadního výboru byl přizván k zasedání Výboru SDH Valdov ohledně materiální a finanční výpomoci SDH Valdov.

Byla domluvena vzájemná výpomoc při akcích pořadaných SDH Valdov a osadního výboru.

Zároven byl předseda o.v. upozorněn hasičským výborem, že je nutno ověřit stav mostku na návsi. a zajištění úklidu sněhu před zastávkou ČSAD.